Bendrosios nuostatos
Visi spaudos paslaugų užsakymai priimami ir vykdomi išimtinai tik pagal šias Užsakymų vykdymo sąlygas (UVS).
Užsakymo pateikimas prilyginamas sutikimui su toliau pateiktomis sąlygomis ir jų patvirtinimu. Spaudos paslaugas teikia Vykdytojas. Visi toliau pateiktų sąlygų pakeitimai reikalauja rašytinio Kliento ir Vykdytojo suderinimo, sudaromo prieš pateikiant užsakymą, antraip jie yra niekiniai. Jeigu užsakymas pažeistų įstatymų nustatytą viešąją tvarką, Vykdytojas turi teisę atsisakyti vykdyti užsakymą.

Autorinės teisės
Vykdytojas vadovaujasi išimtinai tik Klientų pareiškimais sprendžiant apie autorių teises. Vykdytojas preziumuoja, kad visos jai persiustų fotografinių medžiagų autorių teisės priklauso Klientui. Jeigu dėl Kliento pateiktos atitinkamos informacijos Vykdytojo įvykdytas užsakymas pažeistų trečiųjų asmenų autorių teises, visa atsakomybė už tai tenka Klientui. Tokiu atveju jis įsipareigoja atleisti Vykdytoją nuo bet kokių trečiųjų asmenų pretenzijų ir atlyginti Vykdytojui dėl teisminio nagrinėjimo patirtus nuostolius.

Darbų saugojimas
Vykdytojas neprivalo toliau saugoti įvykdytų spaudos užsakymų medžiagos, kurio Klientas neatsiėmė per 3 mėnesius nuo užsakymo išsiuntimo nurodytu adresu dienos.

Duomenų apdorojimas
Šie duomenys bus naudojami vykdant užsakymą ir susisiekiant su Klientu. Jeigu Klientas perduoda Vykdytojui asmens duomenis, tai traktuojama kaip sutikimas, kad Vykdytojas juos naudotų aukščiau įvardintiems tikslams. Klientas turi teisę bet kada susipažinti ir keisti savo asmens duomenis.

Spaudos darbų užsakymų vykdymo sąlygos
Užsakymo pateikimas prilyginamas šių sąlygų pripažinimui ir jų patvirtinimui bei sutarties sudarymui dėl vienkartinio spaudos darbų paslaugų vykdymo pagal pasiūlymą prieinamą tinklalapyje.

Užsakymo vykdymo sąlyga yra registracijos formos užpildymas teisingais duomenimis.

Kliento registracija arba prisijungimas tinklalapyje www.manofotoknyga.lt prilyginamas duomenų pateiktų registracijos formoje, o ypatingai el. pašto adreso, būtino susisiekti su Klientu užsakymo vykdymo bei reklaminių pasiūlymų siuntimo klausimais, panaudojimui.
Įvykdžius užsakymą, visi Kliento persiųsti nuotraukų failai bus pašalinti iš Vykdytojo sistemos. Vykdytojas stengsis užtikrinti veiksmingą savo vartotojų privatumo apsaugą bei naudojimosi pasiūlymu tęstinumą. Tačiau neprisiima atsakomybės už force majore aplinkybes.

Atsiskaitymas vyksta grynaisiais atsiimant prekes parduotuvėje, per internetinius paysera.lt ir stripe.com portalus, kurie yra integruoti į tinklapio sistemą arba banko pavedimu į UAB Foto bitės sąskaitą „AB Swedbank" A/s. LT347300010131415723.

Pristatymo sąlygos
Užsakytos paslaugos ir prekės yra pristatomos į pasirinktą vietą (papildomai kainuoja siuntimas į Kuršių Neriją bei užsienį).

Kiekvienas Kliento patvirtintas užsakymas yra traktuojamas kaip visuma ir yra siunčiamas į Kliento nurodytą vietą vienu siuntiniu. Esant didesniems užsakymams Vykdytojas pasilieka sau teisę juos vykdyti keliais etapais, prieš tai suderinus tokį siuntimo būdą su Klientu.

Paslaugų teikimo terminas
Visi užsakymai įvykdomi kruopščiai, tiksliai ir konkrečios paslaugos suteikimui nustatytu įmanomai trumpiausiu terminu, apibrėžtu užsakymo pateikimo procedūroje tinklalapyje www.manofotoknyga.lt.

Iškilus abejonėms dėl užsakymo turinio, taip pat atsiradus aplinkybėms, dėl kurių užsakymo arba jo dalies vykdymas tampa neįmanomu, Vykdytojas pasilieka sau teisę sustabdyti užsakymo vykdymą, jį nutraukti arba pakeisti sąlygas ir apie susiklosčiusią situaciją nedelsiant informuoti Klientą.

Registracijos formos su neteisingais duomenimis nebus nagrinėjamos.
Vėluojant atlikti užsakymą, Klientas turi teisę atsisakyti Vykdytojui pateikto užsakymo, tačiau ne anksčiau kai pasibaigs Kliento nustatytas papildomas terminas užsakymui įvykdyti, jeigu Vykdytojas per šį papildomą terminą užsakymo neįvykdo. Tačiau šis terminas negali būti trumpesnis už minimalų šiai paslaugai nustatytą terminą. Visi kiti reikalavimai, susiję su užsakymo įvykdymo vėlavimu, o konkrečiai reikalavimai dėl žalos atlyginimo, nebus priimami ir (ar) tenkinami. Iškilus abejonėms dėl užsakymo turinio, Vykdytojas pasilieka sau teisę kiekvienu atveju suderinus su Klientu patikslinti užsakymo turinį, jeigu mano, kad toks patikslinimas yra būtinas.

Nepasirinkus užsakymo pristatymo vietos – užsakymas nebus vykdomas.

Vykdytojas pasilieka sau teisę nevykdyti kitų Kliento, kuris nenurodant gražinimo priežasties gražina užsakymą, užsakymų.

Pretenzijos
Pretenzijos nagrinėjamos tik tada, jeigu jos pareikštos per 2 mėnesius (esant akivaizdžių trūkumų). Įstatymų nustatytas ieškininės senaties terminas trūkumų atveju – 24 mėnesiai.

Pateikiant pretenziją reikia pristatyti gaminius siuntimo pakuotėje su pardavimo dokumentais, kartu pridedant laikmeną su atitinkamais failais.
Pretenzijos pagrindą gali sudaryti išimtinai tik techniniai trūkumai, atsiradę gamybos metu, arba neatitikimai tarp formoje pateikto užsakymo turinio ir siuntos turinio.
Atsižvelgiant į monitorių įvairovę ir skirtingą juose matomų atvaizdų spalvingumo, Vykdytojas dės visas pastangas, kad nuotraukų spalvos būtų priartintos prie natūralių spalvų, bet negali garantuoti 100% atitikmens. Todėl skundai, pagristi skirtingais ar besikeičiančiais Kliento skoniais, nepatikimu jam, nepriimami.
Pretenzijos, atsiradusios dėl žemos atsiųsto failo skiriamosios gebos arba dėl netiksliai suformuluoto užsakymo pateikto Vykdytojui turinio, nepriimamos.
Pagrįstos pretenzijos atveju, jeigu už paslaugą yra sumokėta, Vykdytojas įsipareigoja nemokamai suteikti pakartotiną, nekokybišką paslaugą pakeičiančią paslaugą. Jeigu kartotinė paslauga neįmanoma pašalinti pretenzijos pagrindą sudarančio trūkumo, Klientas turi teisę atsisakyti anksčiau pateikto užsakymo ir jam grąžinami sumokėti pinigai.
Pretenzijos dėl mechaninio užsakymo sugadinimo transportavimo metu priimamos tik siuntos atsiėmimo momentu. Tam, kad tokio pobūdžio pretenzija galėtų būti nagrinėjama, pretenzijos protokolas turi būti surašytas kartu su pardavėju.
Visos išlaidos dėl nepagrįstų pretenzijų tenka Klientui.

Atsakomybė
Vykdytojas atsako tik tais atvejais kai buvo laikytasi UVS.
Pretenzijos dėl žalos atlyginimo tenkinamos išimtinai tik tais atvejais, kai Vykdytojas pažeidžia UVS dėl nusikalstamo nerūpestingumo. Žalos atlyginimas visais atvejais negali viršyti užsakymo persiuntimo išlaidų.
Vykdytojas neprisiima atsakomybės už pagalbinių įrenginių, panaudotų užsakymo persiuntimui, gedimą, nepriklausomą nuo Vykdytojo.
Tuo atveju, jeigu įvykdytas užsakymas nebus pristatytas i Kliento pasirinktą vietą, Vykdytojas įsipareigoja pakartotinai atlikti užsakymą iš pakartotinai persiųstos Kliento medžiagos.
Kitokio žalos atlyginimo netaikome.
Vykdytojas pasilieka sau teisę laikinai išjungti paslaugą dėl įrangos profilaktikos darbų. Vartotojai bus apie tai informuoti el. paštu.